การสวดมนต์เป็นพิธีหนึ่ง คือการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมะเจ้า พระสังฆเจ้า ในบทสวดมนต์ตลอดถึงการไหว้พระทำวัตร ล้วนแล้วแต่เป็นการสรรเสริญพระคุณของพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนั้นก็เป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า เช่นรัตนสูตร เกี่ยวกับ แก้ว ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นของประเสริฐที่เรากล่าวว่า อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง หรือ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ด้วยการกล่าวความสัตย์จริงอันนี้  ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงให้ความสวัสดีมงคลแก่เรา 

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ํากลองเพล จ.หนองบัวลําภู

ในแต่ละบทเป็นการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ เช่น กะระณียะสูตร ก็หมายถึงว่ามีภิกษุ ๓๐ รูป ไปเจริญสมณธรรมในป่า ถูกภูตผีปีศาจหลอกลวง พระพุทธองค์ทรงให้เจริญ พระคาถาโดยว่า กะระณี จนจบ ปรากฏว่าพวกภูตผีปีศาจอสูรกายทั้งหลาย มีความเลื่อมใสเมื่อได้ยินมนต์ของพระพุทธเจ้าแล้ว กลับกลายเป็นผู้อุปถัมภ์อุปฐาก รักษาภิกษุเหล่านั้นให้อยู่เย็นเป็นสุข

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ํากลองเพล จ.หนองบัวลําภู

ส่วนบทต่อไปคือ วิรูปักเข ก็หมายความว่า  พญานาคทั้งหลาย ภิกษุไปเจริญสมณธรรมในป่าถูกงูกัด เมื่อถูกงูกัดฉะนั้นแล้ว ก็ได้รับความทุกข์ทรมาน พระพุทธองค์จงแสดงว่าจงสวด วิรูปักเข คือ ผูกมิตร ผูกจิต ผูกใจ กับพญานาค ชื่อว่าวิรูปักกะ วิรูปักขะ พญานาคและบริวารงูทั้งหลายเหล่านั้น จะเมตตาไม่กัดไม่ฉกไม่มาทำอันตรายหลีกไป ขอให้พวกภูตทั้งหลาย พวกงูทั้งหลายจงหลีกไปเถิด ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์อยู่ ปรากฏว่างูไม่มาทำลาย 

หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ํากลองเพล จ.หนองบัวลําภู

เพราะฉะนั้นการเจริญพระพุทธมนต์ เป็นคาถาอันหนึ่ง ชาวบ้านชาวเมืองเมื่อจะทำบุญสุนทานว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบ้านในเรือน จึงนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคล ให้หายไปแล้วมงคลก็เกิดขึ้นในบ้านเรือนของเขา จนใช้มาจวบจนทุกวันนี้

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ํากลองเพล จ.หนองบัวลําภู

นี่หมายถึงว่า กิจวัตรประจํานักบวช ต้องไหว้พระ สวดมนต์ แล้วก็แผ่บุญกุศล บทสุดท้ายคือการแผ่บุญกุศลให้ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เบื้องบนแต่ชั้นพรหม วงกลมขอบจักรวาล อนันตจักรวาล เบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีนู่น แผ่ไปหมดเลย เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญา คือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกทิศทุกทาง ทิศทั้ง ๔ ทิศ เบื้องบน เบื้องล่าง  แผ่ไปหมดเลย แปลว่าเราเป็นผู้ไม่ตระหนี่บุญ

วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

กดที่นี่เพื่อรับฟัง พระธรรมเทศนา

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

พระภิกษุผู้เป็นธรรมทายาทของ หลวงปู่ขาว อนาลโย

แห่งวัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เรียบเรียงโดย : นะโม ศิษย์วัดป่า

ญาติธรรมทุกท่านสามารถรับฟังพระธรรมเทศนา 

ธรรมะ คำสอน ของพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า เพิ่มเติมได้ทาง