พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้น มีพุทธกิจ 5 อย่าง ตอนเช้าเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาต ตอนบ่ายๆเย็นๆตรัสพระสัจธรรมเทศนา สอนอุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาชาวบ้าน มาฟังธรรมที่วัดพระองค์ก็เสด็จไปตรัสพระธรรมเทศนา สอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สูงสุด เป็นกิจของพระพุทธเจ้า

ตอนพลบค่ำอย่างเราท่านทั้งหลายมา ณ เวลานี้ พระองค์ก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร ผ้าขาว นางชี ฤาษี ผู้สละจากฆราวาสญาติโยมแล้ว  ไม่เกี่ยวข้องกังวลกับอารมณ์ของฆราวาส มาปฏิบัติบูชาทุกคืน พระองค์ก็มาตรัสสอนสมาธิภาวนาให้ สาวกทั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดี เมื่อเสร็จแล้วก็เลิกลาไปเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ชำระจิตใจของตนๆ ให้บริสุทธิ์ผ่องใสผ่องใส จนได้บรรลุมรรคผลเข้าถึงขั้นพระนิพพาน สาวกในครั้งพุทธกาลนู้น ท่านตั้งใจ

หลังจากพระสาวกเลิกลาไปแล้ว กิจอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเราก็คือว่าแก้ปัญหาของเทวดา ตั้งแต่ภุมมาเทวดา จาตุมหาราชิกา ขึ้นไปจนตลอดจนถึง ชั้นพรหม

เรียกว่าแก้ปัญหาของเทพของเทวดา พญาอินทร์ พญาพรหม คือว่าพญาอินทร์ พญาพรหมนั้น ตอนเที่ยงคืนนั้นมีโอกาสก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าคือว่าเทศนาให้เทวดาฟัง  หรือใครมีความขัดข้องสงสัยอย่างไรก็มาถามพระพุทธเจ้า แล้วไม่มีทางที่เทวดาจะมาเอาชนะได้ เพราะพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทาง สติ สมาธิ ปัญญา ในทาง มรรค ผล นิพพาน ในมนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก ไม่มีอะไรจะมาปิดบังพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าได้

 

เทวดา พญาอินทร์ พญาพรหม ผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามาก เมื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผล ถึงซึ่งนิพพาน

วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

กดที่นี่เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนา

ถอดจากเทปพระธรรมเทศนา

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง

โดย:นะโม ศิษย์วัดป่า

ติดตามรับฟัง พระธรรมเทศนา ธรรมะ คำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า

เพิ่มเติมได้ที่