เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่โชคดีมีแล้วคุณงามความดีมีแล้วพระพุทธองค์ ทรงประกาศไว้ดีแล้ว ศีล 5 ก็ดี ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ข้อก็ดี  ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ดี พวกเราทั้งหลายได้มาศึกษา ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา ทำกันอยู่นี้ เรียกว่าพวกเรานี้ฉลาด ฉลาดสร้างสรรค์ตนเองพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญ เพื่อความผาสุก ในอนาคตไปในภายข้างหน้า จนถึงเข้าสู่เมืองนฤพาน ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กดที่นี่เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนา

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

พระพุทธองค์ทรงชี้ตรัสไว้ตั้งแต่ ทาน ศีล ภาวนา ลำเลียงด้วยปัญญาสามารถชำระกิเลส สามารถชำระความชั่วมลทิน คือกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ปลดปลงเอาออกจากดวงใจออกไปจนถึงอมตะมหานคร คือเมืองนฤพานได้

 

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

พระพุทธองค์ประกาศไว้เต็มเปี่ยม ไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรเลย บัดนี้เราเกิดมาพบมาปะแล้วเราจะไม่เอาหรือ หรือเราจะปล่อยให้เปล่าประโยชน์ไปในชีวิต เราจะให้เป็นคนสองขาเหมือนกับไก่ ไก่มันก็สองขาเหมือนกัน คนก็สองขา ไก่นี้มันเห็นก้อนเพชรเห็นแล้วมันก็คาบเล่นไปเล่นมาอยู่อย่างนั้นแหละ คาบไปคาบมามันกลืนลงไปไม่ได้มันก็ทิ้ง เอาไปเอามาไก่ก็เลยหนีจากก้อนเพชรไป เพชรมันก็วางอยู่เฉยๆไม่รู้คุณค่าของเพชร

นี่ก็เหมือนกับลิงก็เหมือนกัน ลิงนี้มันเห็นเพชร มันเห็นแล้วมันก็ไม่รู้จักค่าของเพชร จับเล่นไปเล่นมามันก็ขว้างทิ้ง มันกัดก็ไม่แตก มันก็ขว้างทิ้งไป 

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ฉันใดก็ดีเหมือนบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้ว มาพบพระพุทธศาสนาแล้วร่างกายก็สมบูรณ์ดีแล้ว แต่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ ไม่ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตนเอง ไม่เลื่อมใสไม่เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ผิดแปลกอะไรกับไก่กับลิงเห็นเพชรนั้นเอง

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับเพชรกับพลอย ถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้ำที่ใสสะอาด อยู่ในอ่าง ในห้วย ในหนองก็ดี หรือในบ่อที่ใสสะอาดเย็นฉ่ำ สัตว์ทั้งหลายมีความเร่าร้อน แล้วก็ต้องไปหาน้ำนั้น ไปอาบน้ำให้เย็นสบาย ดื่มน้ำกินเย็นสบาย นี่ก็เรียกว่าดื่มด่ำรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก

บุคคลใดทำบุญก็เหมือนกันทำแล้วมันสุขใจ ว่าตนเองได้ทำความดี นั่นแหละได้ดื่มรสคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านให้บริจาคทาน บุคคลใดได้รักษาศีลจะได้มากได้น้อยเพียงใดก็ได้รู้มองดูตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีศีลจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบาน ว่าตนเองนี้มีศีลเกิดขึ้น นี้ก็ได้ดื่มด่ำรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รักษาศีล บุคคลใดพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบ เมื่อจิตใจสงบเราก็ได้ดื่มรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าความสงบนี้คือความสุข นั้นก็กินตั้งแต่รสพระธรรม

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก

บัดนี้คนใดมีสติปัญญารู้จักทางถูกทางผิด การเดินทางในวิถีชีวิต รู้จักว่าทางนี้เดินไปแล้วมันจะทุกข์ ทำอะไรลงไปยิ่งทุกข์ พูดเท่าไหร่ยิ่งเกิดเรื่องยิ่งทุกข์ คิดเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ เออ..ทางนี้ทางผิด เราเดินผิดเสียแล้วเราต้องหลีกทางนั้นทิ้ง มาทำทางใดมันสุข พูดอย่างใดอยู่ด้วยกันมีความสุข คิดอย่างใดอยู่ด้วยกันมีความสุข เกิดมาคิดทางนี้ก็มาพัฒนาให้ไปในทางที่ดี เดินทางไปเส้นนี้ก็เลยไปในทางสุข นี่ก็เป็นเรื่องพวกเราที่จะต้องปฏิบัติพากันแสวงหาหนทางเดินที่ดีในชีวิตนั้นก็เรียกว่า มรรค คือการเดินทาง 

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก

ท่านจึงวางไว้คือทางมรรค 8  ศีล สมาธิ ปัญญา นั้นเอง พวกเราทั้งหลายเราเกิดมาจนถึงวันนี้ก็เป็นผู้ที่โชคดีแล้ว ชีวิตของเรายังมีอยู่มาถึงวันนี้ เราไม่ตๅยไปชีวิตของเรายังมีอยู่เป็นโชคดี 

ถอดจากเทปพระธรรมเทศนา

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

โดย : นะโม  ศิษย์วัดป่า

ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์

พระกรรมฐานสายวัดป่า เพิ่มเติมได้ที่