ภาวนานี้คือหลักของศาสนาประจำหัวใจชาวพุทธเราโดยแท้ ขอให้มีการภาวนาเราจะเห็นหลักของพระพุทธศาสนา ฝังอยู่ที่จิตใจของเรา ที่มีภาวนาประจำใจ เนี่ยหลักของผู้ที่ถือพระพุทธศาสนา คือการภาวนา

การภาวนาทำอย่างไร จะสอนวิธีภาวนาให้ฟังทุกๆท่าน ให้ได้เข้าใจนำไปปฏิบัติ ฝึกพุทโธได้แก่องค์ศาสดา ทุกพระองค์คำว่าพุทโธคำเดียว กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ธัมโมคือพระธรรมเรียกว่าธรรมธาตุ โลกธาตุ นี่คือพระธรรม สังโฆได้แก่พระสงฆ์สาวกที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงขั้นบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง เป็นธรรมธาตุขึ้นมาด้วยกัน นี่แลคือองค์สรณะของเรา 

นี่แหละคือศาสนธรรมที่สอนไว้สอนไว้ เข้าสู่จุดนี้คือธรรมทั้งแท่งนี้แลแล้วนำมาบริกรรม เช่น พุทโธคำเดียวกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ขอให้ระลึกภายในใจของเรา ไปไหนอย่าลืมคำว่า พุทโธ พุทโธ ซึ่งเท่ากับ เรามีหลักมีแหล่งอันแน่นหนามั่นคง อยู่ประจำใจของเราทุกอิริยาบถ ทำการทำงาน ไปมาหาสู่อะไรให้ระลึก พุทโธ ได้ทั้งนั้น เช่นเดียวกับเราได้ระลึกคิดนั่นคิดนี่ได้โดยลำพังของเราที่เคยต่อพุทโธแล้วเช่นเดียวกัน ไปที่ไหนหรือเราจะระลึก ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของใจ ให้นึกอันนี้ ไปที่ไหนให้ได้ลึกอันนี้ตลอด 

ทีนี้เวลาสรุปจะให้ เห็นผลอย่างชัดเจน เวลาค่ำเราไม่มีหน้าที่การงานอะไรเลย เวลานี้มีแต่จะหลับจะนอนเท่านั้น ก่อนหลับนอนให้ไหว้พระเสียก่อน ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แล้วให้นั่งภาวนาบทนี้สำคัญมากนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำไว้ให้ดี เราจะนั่งขัดตะหมาด นั่งพับเพียบก็ได้ แล้วตั้งใจภาวนา นึกพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ บทใดก็ตามที่ถูกกับจริตจิตใจของเรา แล้วให้เรานึกเป็นคำบริกรรม เช่น พุทโธ พุทโธ อยู่ภายในใจของเรา มีสติ ความรับรู้ความระลึกได้ กำกับอยู่กับคำว่าพุทโธ พุทโธ อย่าส่งจิตใจไปในที่อื่นใดในขณะที่ภาวนานั้น ให้ใจรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธ มีสติกำกับอยู่เท่านั้น อย่างน้อยขอให้ได้วันหนึ่งสัก 10 นาที

ในเวลา 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา จนกระทั่งถึงหลับ เป็นเวลา 12 -13 ชั่วโมง เราขอเวลา 10 นาที เพื่อมาสร้างสรณะที่พึ่งของใจ หลักของใจ เรือนของใจ ที่ฝากเป็นฝากตๅยของใจด้วยการภาวนานี้ นึกภาวนาอยู่อย่างน้อยให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10 นาที ดังที่ได้อธิบายมานี้

ถอดจากเทปพระธรรมเทศนา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

โดย : นะโม ศิษย์วัดป่า

 

ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ธรรมะ คำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์

พระกรรมฐานสายวัดป่า เพิ่มเติมได้ที่