พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์

คำว่าพระ พระ พระโสดาเป็นฆราวาสญาติโยมก็ได้สำเร็จมรรคผล เป็นพระเรียกว่า พระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคล พระสกิทาคา พระอนาคา ก็ได้สำเร็จมรรคผลได้

พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์

 

หลวงปู่แบน ธนากโร

จิตใจเป็นพระคือมีความสำรวมรักษา กาย วาจา ใจ ไว้อย่างดี เป็นพระขึ้นมาทั้งๆที่ไม่ได้บวชเป็นพระ เป็นเณร ไม่ได้เป็นนักบวชอะไร แต่เป็นนักบวชด้วยข้อปฏิบัติ เป็นนักด้วยการปฏิบัติเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นละ เอามาเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เอามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นนักบวชเป็นพระขึ้นมา อาศัยข้อปฏิบัตินั้น

พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์

นี่บวชจิตบวชใจให้ได้เป็นพระขึ้นมา พระอนาคาก็เป็นฆราวาสก็เป็นพระอนาคาได้ แม้แต่เป็นพระอรหันต์ฆราวาสก็เป็นได้

พระธรรมเทศนา

พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร
หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์