ข้าศึกศาสนา

หลักของพระพุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจ พึ่งตนเองได้ โดยลำพังเราไปไม่รอด เหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือ ใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องดำเนินคือธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจึงให้นามว่า สวากขาตธรรม เราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นที่ว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว ทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดของจิตของธรรม ล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้อง ไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยเลย

ข้าศึก ศาสนา

หากผู้นับถือพระพุทธศาสนา จะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิต ภพนี้ภพนั้น จะไม่เหลวไม่เลวในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งภพนี้และภพหน้า ภพไหนๆ และยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏวนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับๆ เพราะการทำถูกทำดีเป็นเครื่องช่วยตนเองให้ทุกข์น้อยลง ภพชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลง

ไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรม โดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้น ความจริงแล้วตัวเราเองเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้า คือกิเลสนั้นแหละพาให้เป็นข้าศึก เพราะมีการขัดการแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละรายๆ ไม่ว่าฆราวาส ไม่ว่าพระว่าเณรผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทแห่งพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดี ไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ นี้เป็นอันดับแรกท่านว่า

เราอย่าคิดแต่เรื่องคนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไป ในวันหนึ่งๆ ควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสภายในใจพาขัดแย้งต่ออรรถต่อธรรม อันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลาย มันขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี้แล ให้ดูตรงนี้ อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมาก ไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของ ใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ ขัดแย้งต่ออรรถต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าบ้านตาด