หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 

อะไรดีก็หาได้ง่าย ทุกสิ่งทุกอย่างว่าดีๆ นั้นหาได้ง่าย แต่พระดีนี้หาได้ยากมาก พระพุทธเจ้าเป็นองค์ประเสริฐในความเป็นพระดีพระเลิศเลอ สอนโลกทั้งหลายได้ทั้งสามโลกธาตุ นี่คือพระดี หาได้ยาก พระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ดีเลิศนั้น หาได้เพียงพระองค์เดียว จากนั้นมาก็ประทานโอวาทแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลาย มีพระสงฆ์สาวกเป็นหัวหน้า ได้รับโอวาทคำสั่งสอนจากท่านแล้ว ไปประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลส ความเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ กายวาจาของตน แล้วก็ระบาดสาดกระจายไป เป็นความสกปรกโสมม เป็นฟืนเป็นไฟต่อผู้อื่น ให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะการไม่สำรวม

สู้ศีลสู้ธรรมไม่ได้
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เพราะฉะนั้นพระเรา จึงมีความเลิศเลออยู่ที่มีศีลมีธรรม ตั้งแต่วันบวชมารับปฏิญาณตน เป็นพระสมบูรณ์แบบแล้วจากอุปัชฌาย์ ออกมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติศีลของตนให้มีความดีงาม ให้มีความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา สมบัติใดสู้ศีลสู้ธรรมไม่ได้ สมบัติภายนอกเป็นเครื่องประดับที่โลกเขาอาศัยกัน ถ้าผู้หลงตัวลืมตัว ก็ตื่นยศตื่นลาภ ตื่นความสรรเสริญเยินยอไปจนเสียคนเสียพระมีจำนวนมาก ถ้าผู้ไม่ตื่นไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลอ ยิ่งกว่าศีลกว่าธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เฉพาะอย่างยิ่งพระเรา ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าคำว่าพระ คำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐ อะไรพาให้ประเสริฐ ก็คือศีลของเราสมบูรณ์แบบ ศีลเป็นของประเสริฐ ธรรมไม่มีประมาณ ตั้งแต่พื้นแห่งธรรมถึงนิพพานธรรม เป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศเลอ นี่เป็นของดิบของดี พระเราบวชมาแล้ว ขอให้พากันมีความหนักแน่น สนใจประพฤติปฏิบัติต่อศีลต่อธรรม ซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่านี้ตลอดไปทุกอิริยาบถ ความเคลื่อนไหวไปมา อย่าให้เคลื่อนคลาดจากธรรมจากวินัย จะเป็นพระสมบูรณ์แบบ ประหนึ่งว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

         เพราะคำว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดี นั้นคือองค์ศาสดาของพระทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนดี มีศีลบริสุทธิ์ มีธรรมมีความอบอุ่นเป็นชั้นๆ ขึ้นไป ตั้งแต่สมถธรรมคือความสงบใจ ระงับอารมณ์ของใจที่เป็นภัยของใจนั้นด้วยจิตตภาวนาลงโดยลำดับ ใจก็มีความสงบเย็น นี่ก็เป็นสมบัติอันหนึ่งประจำพระเรา จากนั้นก็เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นวิชชาวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งสกปรกทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุนี้ไปโดยสิ้นเชิง นั่นเรียกว่าเป็นพระผู้ประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจ อยู่ที่ไหนเย็นสบาย นั่นละความเลิศเลอ ความมีค่ามากอยู่ที่ใจ ที่มีศีลมีธรรมประจำตน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เฉพาะอย่างยิ่งพระเรา อย่าได้ห่างเหินจากศีลจากธรรม อันนี้เป็นชีวิตจิตใจของพระเราโดยแท้ นับตั้งแต่วันบวชมา เราถือธรรมถือวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นองค์ศาสดา ปกครองให้ความร่มเย็น ให้ความอบอุ่นแก่เราตลอดมาด้วยธรรมด้วยวินัย คือธรรมวินัยนี้แล เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว ดังที่ท่านประกาศไว้ว่า ธรรมและวินัยนั้นแล จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้ว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ขอให้ทุกๆ ท่านเคารพในธรรม เคารพในวินัย จะเป็นผู้เคารพองค์ศาสดาโดยแท้ ไปที่ไหนความเคลื่อนไหว ความคิดความปรุง การพูดการจา การกระทำทุกอย่าง อย่าให้เคลื่อนคลาดจากศีลจากธรรม จากพระวินัยไป ผู้นั้นชื่อว่าดำเนินตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลา อยู่ที่ไหนก็อบอุ่น นี่ละพระเรามีความเลิศเลออยู่ที่ศีลที่ธรรม ไม่ได้มีความเลิศเลอกับสิ่งภายนอกดังที่โลกเขานับถือกัน แต่ถือธรรมซึ่งเป็นของเลิศเลอครอบโลกธาตุมาดั้งเดิมอยู่แล้วนี้มาเป็นชีวิตจิตใจของเรา อย่าได้ห่างเหินจากศีลจากธรรม