บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบใจแล้ว ฉะนั้นจึงพากันน้อมใจเข้าสู่ความสงบ เพราะความสงบนี้เป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลาย

ในพระนิพพานก็มีความสงบนี้แหละเป็นลักษณะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นเรียกว่ามันสงบจากความวุ่นวายต่างๆทั้งหมดเลย

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

มันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นอย่างอื่น เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ” พระนิพพาน เป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลาย ”  

ความสุขกับความสงบเป็นคู่กันให้พึงเข้าใจความสงบมีอยู่ที่ไหนความสุขก็มีอยู่ที่นั่นแหละ ที่ไหนไม่มีความสงบที่นั้นก็ไม่มีความสุข 

เช่นอย่างร่างกายอย่างนี้ มันก็หาความสงบไม่ได้ เพราะมันไม่เที่ยง มันแปรปรวนอยู่อย่างนั้น

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

อุปมาเหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ต้องทำงานอยู่อย่างนั้นหมุนไปรอบตัวอยู่อย่างนั้น ทำหน้าที่รับภาระต่างๆไป สู่จุดหมายปลายทางของมนุษย์

ร่างกายอันนี้มันก็เช่นเดียวกับเครื่องยนต์กลไก ต่างๆนั้นเอง มันก็ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลา ธาตุลมก็มีหน้าที่พัดไปพัดมาอยู่ในร่างกายนี้ ธาตุดินก็มีหน้าที่รองรับเอา ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลมไว้ ธาตุทั้งสามนั้นต้องอาศัยธาตุดิน ก็จึงอยู่ได้

ถ้าดินได้วิบัติลงไปแล้ว ไฟก็ดีธาตุน้ำธาตุลมก็วิบัติตามกันหมดเลย นี่จึงว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่นิ่งๆนะ มันหมุนอยู่เหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์

ธรรมดาเครื่องยนต์นานไปมันก็หลวม มันหลวมแล้วมันก็อ่อนกำลังลง ไม่มีพลังที่จะผลักดันภาระต่างๆไปได้ ก็ต้องซ่อม ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรต่างๆ นั้นใหม่มันจึงมีกำลังขึ้นมาใหม่ได้ 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ร่างกายอันนี้ก็ต้องการการซ่อมแซมอยู่เสมอ ก็ได้แก่ปัจจัย 4 นั่นแหละ เป็นเครื่องซ่อมแซม อัตภาพร่างกายนี้ 

อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ การฝึกฝนจิตใจมันก็ต้องฝึกกายด้วย เพราะว่าใจมันอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ เมื่อไม่ฝึกกายนี้ให้มันสงบลงบ้าง จิตนี้ก็สงบลงไม่ได้

พระธรรมเทศนา

พระสุธรรมคณาจารย์

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย